AKTUALNOŚCI
ZPZ LEGAL pełnomocnikiem w wygranej sprawie z Pekao S.A.
20.06.2017

Wyrokiem z dnia 19.06.2017 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu uwzględnił w części powództwo w prowadzonej przez nas sprawie przeciwko Bankowi Polska Kasa Opieki S.A., dotyczącej roszczeń z umowy o kredyt hipoteczny denominowany do CHF. Sąd I instancji uznał, iż kwestionowane przez powodów postanowienia umowne stanowią klauzule niedozwolone oraz że, z uwagi na ich bezskuteczność, powodującą powstanie braku umownego miernika denominacji, właściwe będzie wykonanie umowy w oparciu o miernik obiektywny, tj. średni kurs NBP. Sąd zasądził na rzecz powodów zwrot nadpłaty rozumianej jako różnica pomiędzy wysokością świadczeń w PLN spełnianych na mocy abuzywnych postanowień umownych (tj. po przeliczeniu CHF na PLN według kursu wskazanego przez bank), a wysokością świadczeń w PLN spełnianych przy zastosowaniu średniego kursu NBP jako miernika denominacji. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.