2020.03.30

Skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii na mocy decyzji wydanej przez Wojewodę

W związku z często pojawiającymi się pytaniami, poniżej informacje, które mogą się Państwu przydać w tych trudnych czasach.

Skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzja o skierowaniu do pracy na terenie województwa, w którym osoba skierowana posiada miejsce pobytu lub jest zatrudniona, wydaje właściwy wojewoda.

 

Kto może zostać skierowany do pracy przy zwalczaniu epidemii?

 

  1. Pracownicy podmiotów leczniczych
  2. osoby wykonujące zawody medyczne
  3. osoby, z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych
  4. inne osoby, jeżeli ich skierowanie jest uzasadnione aktualnymi potrzebami podmiotów kierujących zwalczaniem epidemii.

 

Kwestię tą reguluje art. 47 ust. 1  ustawy  z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

 

Czy od decyzji przysługuje odwołanie  ?

 

Od decyzji przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw zdrowia, lecz wniesienie środka odwoławczego nie wstrzymuje jej wykonania. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Wojewody. W sytuacji, gdy decyzją Wojewody zostaną objęte osoby, które zgodnie z przepisami prawa nie podlegają skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii (wskazane poniżej) ,  istnieje podstawa do złożenia odwołania od decyzji.

 

Kto nie może zostać skierowany do pracy niosącej ryzyko zakażenia  przy zwalczaniu epidemii ?

 

Skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii nie podlegają:

1) osoby, które nie ukończyły 18 lat bądź ukończyły 60 lat;

2) kobiety w ciąży lub osoby wychowujące dzieci w wieku do 18 lat, w tym osoby wychowujące samotnie dzieci do lat 18;

3) osoby, u których orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy;

4) inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi;

5) osoby, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 152), oraz posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Przy czym, gdy obydwoje rodziców jest lekarzami – wyłączenie dotyczy każdego z nich.

 

Uwaga: projekt nowelizacji niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zawęża katalog osób, które nie podlegają skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii.

 

Stan prawny na dzień 27.03.2020r.