2022.06.06

Skarga kasacyjna w sprawie p-ko mBank S.A. przyjęta do rozpoznania przez Sąd Najwyższy!

Niekorzystny wyrok Sądu II instancji nie przekreśla szans na uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia w sporze z bankiem.

 

W sprawie z powództwa naszych klientów p-ko mBank S.A., Sąd Okręgowy we Wrocławiu (Sąd I instancji) wydał korzystny wyrok, uznając, że kwestionowane postanowienia umowne nie wiążą kredytobiorców (jednocześnie dokonując tzw. „odfrankowienia” kredytu). Apelację od tego wyroku wniósł bank, na skutek czego Sąd Apelacyjny zmienił zaskarżony wyrok, w ten sposób, że „zastąpił” klauzule abuzywne zawarte w umowie i dokonał „przeliczenia kredytu” po średnim kursie NBP w miejsce kursu zastosowanego przez bank. W naszej ocenie nie było podstaw prawnych do takiego działania, a Sąd dokonał tzw. redukcji utrzymującej skuteczność, co nie powinno było mieć miejsca.

 

Wyrok Sądu II instancji nie stanowił jednak końca walki o korzystne rozstrzygnięcie dla naszych klientów. Od wyroku została wniesiona skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

 

W dniu 28 kwietnia 2022 r. złożona przez mec. Aleksandrę Otok-Zagajewską skarga kasacyjna została przyjęta do rozpoznania przez Sąd Najwyższy. Warto wskazać, że skarga kasacyjna stanowi nadzwyczajny środek zaskarżenia, a Sąd Najwyższy może postanowić o przyjęciu lub odmowie przyjęcia jej do rozpoznania. Przyjęcie skargi do rozpoznania nastąpi, gdy wystąpi jedna ze ściśle określonych sytuacji, jak: istnienie w sprawie istotnego zagadnienia prawnego, potrzeba wykładni przepisów, które budzą poważne wątpliwości lub rozbieżności w orzecznictwie sądów, zachodząca w sprawie nieważność postępowania albo też, gdy skarga kasacyjna jest oczywiście uzasadniona.

 

Aktualnie czekamy na rozpoznanie skargi kasacyjnej w Sądzie Najwyższym.

 

Sygn. sprawy w Sądzie Najwyższym: I CSK 589/22.