2024.01.04

Kolejna wygrana naszych klientów z Bankiem Millennium – Sąd Apelacyjny we Wrocławiu zgodny z TSUE

Pod koniec grudnia (21.12.2023 r.) nasi klienci dostali „prezent świąteczny” w postaci prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, ustalającego nieważność umowy o kredyt hipoteczny zawartej z Euro Bankiem S.A. (obecnie Bank Millennium S.A.) w 2007 r.

 

Po długim i wyczerpującym procesie, trwającym od 2017 r., cel został osiągnięty – Sąd ustalił nieważność umowy i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot wszelkich świadczeń spełnionych w jej wykonaniu. Co istotne, Sąd zasądził na rzecz kredytobiorców odsetki ustawowe za opóźnienie od daty bezskutecznego wezwania banku do zapłaty w 2017 r. Sąd orzekł zatem w zgodzie z obecnym orzecznictwem TSUE (patrz wyroki z 7 i 14 grudnia 2023 r. w sprawach C-140/22 i C-28/22), a nie z uchwałą Sądu Najwyższego w sprawie III CZP 6/21, którą sądy (niesłusznie) interpretowały w sposób pozbawiający frankowiczów przysługujących im świadczeń – odsetki za opóźnienie zasądzane były od daty złożenia przez kredytobiorcę przed sądem oświadczenia o znajomości skutków prawnych ustalenia nieważności umowy, co często następowało po latach od wytoczenia powództwa. Sąd uznał za skuteczny zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania, dotyczący kwoty wypłaconego kapitału (kredytu), jednak w sposób nie pozbawiający kredytobiorców przysługujących im odsetek.  Warto wspomnieć, że same odsetki za opóźnienie wyniosły ponad 200 tys. zł. 

 

Sprawę prowadziła mec. Aleksandra Otok-Zagajewska

 

 

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy – zapraszamy do kontaktu.