2019.10.07

Co to jest znak towarowy i dlaczego warto go rejestrować?

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie prawo własności przemysłowej, znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk.

Mówiąc nieco prościej i trochę bardzie obrazowo – jeśli przedsiębiorca stworzył sobie np. logo, którym posługuje się w swojej działalności dla oznaczenia towarów/usług, bądź całościowo, bądź dla oznaczenia konkretnego towaru/usługi (np. The Coca Cola Company posługuje się przy oznaczeniu jednego ze swoich napojów znakiem towarowym „Fanta”) i chciałby, żeby nikt inny nie mógł się takim oznaczeniem posługiwać dla promowania swoich towarów lub usług, takie logo może, a nawet powinno stać się znakiem towarowym. Dlaczego? Dlatego, że na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne, a przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium wszystkich państw członkowskich UE. Dzięki takim działaniom firma będzie zabezpieczona przed tym, by ktokolwiek wykorzystywał jej logo, czy nazwę.

Ochronę znaków towarowych można uzyskać poprzez ich rejestrację w Urzędzie Patentowym RP lub w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej –  EUIPO w Alicante.