2019.10.07

Czym jest majątek wspólny (małżeński)?

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy prawa (czyli automatycznie) tzw. wspólność majątkowa (wspólność ustawowa), obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. To jest właśnie majątek wspólny, do którego należą np. pobrane wynagrodzenie za pracę, dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, czy też środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.

Jego przeciwieństwem jest majątek osobisty każdego z małżonków, czyli przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową . Do majątku osobistego każdego z małżonków należą w szczególności przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej, czy też, co do zasady, przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę.

Fakt, że wspólność majątkowa powstaje z mocy prawa nie oznacza jednak, że nie można tego zmienić i inaczej ułożyć kwestii majątkowych w małżeństwie. Robi się to za pomocą tzw. umowy majątkowej małżeńskiej.