2019.10.07

Jakich roszczeń można dochodzić?

Osoby poszkodowane w wypadku na skutek pogorszenia stanu zdrowia mogą dochodzić niżej wskazanych roszczeń odszkodowawczych:

 

Osoby, które doznały uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku :

 • Zadośćuczynienia za krzywdę przejawiającą się w fizycznym i psychicznym cierpieniu
 • Zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji
 • Zwrotu kosztów opieki
 • zwrotu utraconych dochodów
 • zwrotu zakupu leków, protez i innych niezbędnych rzeczy w procesie leczenia
 • zwrotu kosztów przygotowania do nowego zawodu
 • renty z tytułu zwiększonych potrzeb (np. z powodu kosztów leczenia, kosztów opieki, rehabilitacji , dojazdów do placówek medycznych i innych)
 • renty z tytułu utraty widoków na przyszłość (np. gdy osoba Poszkodowana nie może wykonywać pracy zarobkowej lub w innym zakresie niż przed wypadkiem)
 • zwrotu kosztów odpowiadającym wartości rzeczy, które uległy zniszczeniu podczas wypadku

Osoby, które straciły kogoś bliskiego w wyniku wypadku:

 • Zadośćuczynienie za krzywdę w związku ze śmiercią osoby bliskiej
 • Odszkodowania z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej i materialnej
 • Renty odszkodowawczej