2019.10.07

Kto ustala zasady wypłaty nagrody jubileuszowej?

Ustawa określa jedynie wysokość przysługującej pracownikowi nagrody jubileuszowej oraz terminy jej wypłaty, co do szczegółów zasad ich obliczania i wypłacania odsyła w art. 64 u.dz.l. do przepisów o wynagrodzeniu obowiązujących u danego pracodawcy, czyli do układu zbiorowego pracy lub regulaminu wynagradzania. Tak więc ustawa o działalności leczniczej dała pracodawcy swobodę w określeniu szczegółowych zasad przyznawania nagrody jubileuszowej, a jednocześnie nałożyła obowiązek dokładnego uregulowania tych kwestii.

Pracownik szpitala, który działa w formie jednostki budżetowej nabywa prawo do odprawy w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia art. 9 ust. 8 rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260) po 40 latach pracy, przy czym zgodnie z regulacją zawartą w tym rozporządzeniu, w razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem pracownika na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę, pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Pracodawca, który nie ma statusu jednostki budżetowej, nie ma obowiązku wypłaty nagrody jubileuszowej  w wysokości przed upływem przewidzianego w ustawie okresu pracy, ma natomiast możliwość zastosowania regulacji, która obowiązuje pracodawcę działającego w formie jednostki budżetowej, z uwagi na to, że to pracodawca ustala zasady  wypłaty nagrody jubileuszowej w tym przypadku.