• postępowania w przedmiocie uzyskania/zmiany zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego
  • kompleksowa obsługa transakcji sprzedaży apteki
  • doradztwo związane z bieżącym prowadzeniem działalności – doradztwo związane z czasem pracy (praca w niedziele i święta, dyżury, dokumentacja wewnętrzna – regulamin pracy, regulamin wynagradzania etc.), współpraca z kontrahentami, NFZ, dostawcami,
  • doradztwo w przedmiocie zakazu reklamy apteki
  • doradztwo/postępowania w przedmiocie refundacji za leki
  • przygotowanie/weryfikacja umowy franczyzy
  • obsługa w zakresie ochrony danych osobowych w aptece

FAQ

  • Co to jest franczyza?

    Franczyza to prowadzenie własnej działalności, ale pod cudzym szyldem. Polega na prowadzeniu przez przedsiębiorcę działalności w ramach już istniejącej sieci, która udziela zezwolenia na sprzedaż jej towarów lub świadczenie usług, na podstawie właśnie umowy franczyzy. Franczyzodawca zezwala na korzystanie ze swojego znaku firmowego oraz przekazuje wszystkie niezbędne informacje/zasady na temat prowadzenia działalności. Franczyzobiorca działa na własną odpowiedzialność, ale ma obowiązek przestrzegania zasad obowiązujących w całej sieci. Franczyzobiorca osiąga zysk z prowadzonej działalności, jednak płaci na rzecz franczyzobiorcy opłatę za licencję franczyzową oraz miesięczną opłatę franczyzową. Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy franczyzodawcą a franczyzobiorcą reguluje umowa franczyzy.