• tworzenie podmiotów leczniczych:
  – dobór odpowiedniej struktury prawno-organizacyjnej z uwzględnieniem branżowych aspektów podatkowych oraz dalszych planów rozwoju
  – procedura rejestracji podmiotu leczniczego
 • transakcje nabycia lub zbycia podmiotów leczniczych (udziały, akcje, przedsiębiorstwo)
 • tworzenie dokumentacji wewnętrznej dla podmiotu prowadzącego działalność leczniczą
 • audyty prawne w przedmiocie:
  – poprawności prowadzonej dokumentacji medycznej i innych aspektów z tym związanych
  – realizacji obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych
  – zasad świadczenia usług na rzecz pacjentów jako konsumentów i ich zgodności z obowiązującymi przepisami
 • doradztwo w bieżącym prowadzeniu działalności – kompleksowe doradztwo prawne z uwzględnieniem specyfiki branży medycznej (VAT, czas pracy, prawo medyczne, kontrakty )
 • tworzenie wzorów umów z personelem, w tym z osobami wykonującymi zawody medyczne
 • doradztwo i tworzenie procedur standaryzujących proces obsługi pacjenta

FAQ

 • Podmiot leczniczy a praktyka lekarska – co wybrać?

  Działalność lecznicza może być prowadzona zasadniczo w dwóch formach:

  • jako praktyka zawodowa lekarzy
  • jako działalność podmiotu leczniczego.

  Praktyka zawodowa lekarzy może być prowadzona w różnych formach:
  od indywidualnej praktyki lekarskiej (wówczas mamy do czynienia z jednoosobową działalnością gospodarczą) do grupowej praktyki lekarskiej, zorganizowanej w formie spółki: cywilnej, jawnej lub partnerskiej. Należy tutaj wyraźnie odróżnić wykonywanie zawodu w formie praktyki zawodowej, o której mowa powyżej, od prowadzenia podmiotu leczniczego.

  Podmiotem leczniczym jest bowiem przedsiębiorca, wykonujący działalność w jakiejkolwiek formie prawnej (także w formie jednoosobowej działalności gospodarczej), w zakresie, w jakim wykonuje działalność leczniczą.

  Podstawową różnicą pomiędzy podmiotem leczniczym a praktyką zawodową, jest możliwość jej prowadzenia w znaczeniu podmiotowym: o ile podmiot leczniczy może prowadzić każdy przedsiębiorca, który spełnia warunki sanitarne, techniczne, przestrzenne i instalacyjne, o tyle praktykę zawodową (indywidualną bądź grupową) może prowadzić tylko lekarz.

  W praktyce różnica pomiędzy podmiotem leczniczym a praktyką zawodową sprowadza się przede wszystkim do faktu, że prowadzenie podmiotu leczniczego daje:

  • możliwość otwierania wielu zakładów leczniczych w ramach jednego podmiotu,
  • możliwość otwierania wielu miejsc świadczenia usług w ramach jednego zakładu,
  • uproszczone wymagania dla kolejnych zakładów tego samego podmiotu leczniczego (drugiego i kolejnego),
  • jedna dokumentacja medyczna, niezależnie ilu lekarzy przyjmuje – dokumentacja zawsze będzie stanowiła własność podmiotu leczniczego,
  • niekwestionowana możliwość zatrudniania lekarzy (w przeciwieństwie do indywidualnej praktyki lekarskiej),
  • elastyczność organizacyjno-osobowa.