• badanie stanu prawnego nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji,
 • doradztwo i wsparcie inwestora w negocjowaniu umów dotyczących finansowania inwestycji
  (w tym w szczególności na etapie ustalania warunków finansowania (tzw. term sheet), doradztwo
  w zakresie przygotowania niezbędnej dokumentacji korporacyjnej, ustanowienia zabezpieczeń etc.)
 • doradztwo prawne w negocjowaniu i tworzeniu umów zawieranych w procesie inwestycyjno -budowlanym (m.in. umowy o roboty budowlane, umowy o generalne wykonawstwo, umowy
  o prace projektowe, umowy o podwykonawstwo, umowy konsorcjum etc.)
 • doradztwo prawne i tworzenie umów deweloperskich
 • reprezentowanie klientów w sporach sądowych o zapłatę za wykonane roboty oraz w sprawach
  o nienależyte wykonanie umowy.
 • reprezentowanie klientów w sporach dotyczących roszczeń związanych z wykonawstwem, podwykonawstwem oraz roszczeń wynikających z innych umów związanych z procesem inwesytcyjnym.