• rejestracja znaków towarowych w Polsce (UP RP) i w Unii Europejskiej (EUIPO)
 • badanie zdolności rejestrowej znaków towarowych
 • weryfikacja znaku w bazie krajowej, unijnej i międzynarodowej
 • opracowanie wykazu towarów i usług zgodnie z klasyfikacją nicejską
 • doradztwo w zakresie wyboru rodzaju znaku (słowny / słowno-graficzny)
 • sporządzenie kompletnej dokumentacji zgłoszeniowej
 • prowadzenie spraw z naruszeń znaków towarowych

FAQ

 • Jaki znak towarowy wybrać: słowny, słowno-graficzny czy graficzny?

  Istnieją dwa główne rodzaje „konwencjonalnych” (najczęściej występujących) znaków towarowych – znak słowny i słowno-graficzny. Każda z tych form kładzie nacisk na inny element ochronny.

  Słowny znak towarowy będzie chronić brzmienie słowa bądź słów, w oderwaniu od szaty graficznej. Do naruszenia prawa ochronnego na taki znak dojdzie w przypadku, gdy np. nazwa konkurencyjnej firmy, czy jej produktu brzmi podobnie do naszej. Mamy zatem możliwość zakazania konkurencji używania identycznej, bądź podobniej nazwy do naszego chronionego znaku słownego. Jeśli jednak konkurencja wykorzysta stosowaną przez nas szatę graficzną (której w tym przypadku nie chronimy) przy zupełnie innym słowie/nazwie, to znak słowny nam nie pomoże. Chronimy zatem nazwę firmy, produktu, usługi, czy domenę internetową. Znak słowny przydaje się także do reklam Google AdWords. Taki znak jest również stosunkowo trudny do zarejestrowania, ponieważ musi on posiadać zdolność odróżniającą. Sprawdzi się zatem, jeśli posiadamy unikalną nazwę, ale nie jeśli nazwaliśmy naszą działalność „Piekarenka”.

  Znak słowno-graficzny chroni słowo bądź słowa, w zakresie określonej szaty graficznej. Decydującą rolę odgrywa wizualna część znaku. Co do zasady chroniony jest wygląd znaku, ale w określonych przypadkach również sama nazwa. Mówiąc w uproszczeniu – chodzi tu o logo. Możemy zakazać konkurencji używania oznaczenia podobnego do naszego znaku. W tym przypadku bada się podobieństwo na płaszczyźnie fonetycznej, jednak zawsze w związku z grafiką. Taki znak łatwiej zarejestrować, a to z uwagi na grafikę, która wpływa na odróżnianie się znaków. Jako znak słowno-graficzny zarejestrujemy zatem przykładową „Piekarenkę”. Zresztą taki znak faktycznie widnieje w bazie UPRP.

  Można oczywiście chronić obie formy znaku, co jednak wiąże się z dodatkowymi kosztami urzędowymi. Trzeba zatem rozważyć wszelkie za i przeciw, pamiętając, że dzięki zgłoszeniu obu znaków (które się wzajemnie uzupełniają), uzyskujemy pełną ochronę.

 • Co to jest znak towarowy i dlaczego warto go rejestrować?

  Zgodnie z definicją zawartą w ustawie prawo własności przemysłowej, znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk.

  Mówiąc nieco prościej i trochę bardzie obrazowo – jeśli przedsiębiorca stworzył sobie np. logo, którym posługuje się w swojej działalności dla oznaczenia towarów/usług, bądź całościowo, bądź dla oznaczenia konkretnego towaru/usługi (np. The Coca Cola Company posługuje się przy oznaczeniu jednego ze swoich napojów znakiem towarowym „Fanta”) i chciałby, żeby nikt inny nie mógł się takim oznaczeniem posługiwać dla promowania swoich towarów lub usług, takie logo może, a nawet powinno stać się znakiem towarowym. Dlaczego? Dlatego, że na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne, a przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium wszystkich państw członkowskich UE. Dzięki takim działaniom firma będzie zabezpieczona przed tym, by ktokolwiek wykorzystywał jej logo, czy nazwę.

  Ochronę znaków towarowych można uzyskać poprzez ich rejestrację w Urzędzie Patentowym RP lub w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej –  EUIPO w Alicante.