Jeżeli …

 • chcesz wystąpić o alimenty na rzecz małoletniego dziecka
 • chcesz ustalić sposób kontaktów z dzieckiem
 • chcesz ustalić sposób wykonywania władzy rodzicielskiej lub potrzebujesz pomocy w przygotowaniu planu rodzicielskiego
 • chcesz ustalić ojcostwo
 • zamierzasz się rozwieść
 • chcesz ułożyć sprawy związane z majątkiem wspólnym (małżeńskim), np. planujesz ustanowić rozdzielność majątkową lub przeciwnie – rozszerzyć ustawową wspólność majątkową,
 • czy też dokonać przesunięcia składników między majątkami małżonków
 • chcesz dokonać podziału majątku wspólnego (małżeńskiego)
 • masz inne pytania dotyczące spraw rodzinnych, w tym spraw majątkowych

– ta usługa adresowana jest do Ciebie

 

W czym możemy Ci pomóc?

 • w przystępnej formie udzielimy niezbędnych informacji
 • poprowadzimy postępowanie o zasądzenie/podwyższenie/obniżenie alimentów
 • poprowadzimy postępowanie o ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • poprowadzimy postępowanie w sprawie wykonywania władzy rodzicielskiej
 • poprowadzimy postępowanie rozwodowe
 • doradzimy jak ułożyć kwestie majątkowe pomiędzy małżonkami i przygotujemy odpowiednią umowę majątkową małżeńską
 • poprowadzimy postępowanie sądowe o dział spadku lub przygotujemy stosowną umowę podziałową
 • poprowadzimy inne konieczne postępowanie w danej sprawie

FAQ

 • Jak ustalić wysokość przysługujących dziecku alimentów?

  Zakres, czyli innymi słowy – wysokość, świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego (czyli dziecka) oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego (czyli rodzica). Liczą się zatem potrzeby dziecka – od najbardziej podstawowych, jak jedzenie, mieszkanie, przez potrzeby życia codziennego, jak ubrania, czy podręczniki do szkoły, do takich, bez których można się obejść, ale wcale nie chcemy odmawiać ich dziecku, np. zajęcia dodatkowe (nauka języków obcych, szachy itp.), wyjazdy wakacyjne, czy kieszonkowe. Badając „zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego”, nie bierzemy pod uwagę jedynie wysokości jego zarobków (czy innych dochodów), ale faktycznie jego możliwości. Przykładowo – jeżeli główny księgowy zarabia najniższą krajową, to ustalamy, jaka jest wysokość przeciętnego wynagrodzenia na takim właśnie stanowisku i dopiero ta informacja pokazuje „zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego”.

  Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego. Oznacza to, że koszty utrzymania dziecka nie muszą rozkładać się na rodziców po połowie. Jeżeli jedno z rodziców zajmuje się dzieckiem na co dzień, a drugie w czasie wyznaczonym na kontakty (np. co drugi weekend), to rodzic „na co dzień” spełnia swój obowiązek alimentacyjny właśnie przez owe osobiste starania o utrzymanie i wychowanie dziecka. W takim wypadku świadczenie alimentacyjne drugiego rodzica polega na pokrywaniu w odpowiedniej części (większej niż połowa) lub nawet w całości kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

 • Czym jest umowa majątkowa małżeńska?

  Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy prawa (czyli automatycznie) tzw. wspólność majątkowa (wspólność ustawowa). Jednak małżonkowie mogą zmienić tą zasadę. Przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego, wspólność ustawową można bowiem rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków. Umowa taka może także poprzedzać zawarcie małżeństwa.

  Można zatem rozszerzyć wspólność ustawową i objąć nią składniki wchodzące do majątków osobistych małżonków. Można także umownie ustanowić rozdzielność majątkową, co oznacza, że każdy z małżonków będzie posiadał jedynie majątek osobisty i nie będzie istniał majątek wspólny. Każdy z małżonków zachowa w majątku osobistym zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy, jak i majątek nabyty później. I wreszcie – można ustanowić tzw. rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków, która, ujmując rzecz w dużym skrócie, polega na tym, że po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonek, którego dorobek jest mniejszy niż dorobek drugiego małżonka, może żądać wyrównania dorobków przez zapłatę lub przeniesienie prawa.

  Wybór odpowiedniego ustroju majątkowego małżeńskiego to zawsze sprawa indywidualna. Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z kancelarią.

 • Czym jest majątek wspólny (małżeński)?

  Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy prawa (czyli automatycznie) tzw. wspólność majątkowa (wspólność ustawowa), obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. To jest właśnie majątek wspólny, do którego należą np. pobrane wynagrodzenie za pracę, dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, czy też środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.

  Jego przeciwieństwem jest majątek osobisty każdego z małżonków, czyli przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową . Do majątku osobistego każdego z małżonków należą w szczególności przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej, czy też, co do zasady, przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę.

  Fakt, że wspólność majątkowa powstaje z mocy prawa nie oznacza jednak, że nie można tego zmienić i inaczej ułożyć kwestii majątkowych w małżeństwie. Robi się to za pomocą tzw. umowy majątkowej małżeńskiej.