Jeżeli …

  • brałeś udział w wypadku komunikacyjnym jako pasażer, kierowca, pieszy
  • w wyniku wypadku nastąpił zgon osoby Ci bliskiej
  • pomimo bezspornych okoliczności ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania lub w Twojej ocenie je zaniżą
  • masz inne pytania związane z możliwością dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w związku wypadkiem

– ta usługa adresowana jest do Ciebie

 

W czym możemy Ci pomóc?

  • w przystępnej formie udzielimy niezbędnych informacji
  • poprowadzimy postępowanie o zadośćuczynienie i odszkodowanie w związku z krzywdą i szkodą , która powstała w związku z wypadkiem komunikacyjnym
  • pomożemy w uzyskaniu środków na koszty leczenia, rehabilitacji, koszty opieki
  • pomożemy w uzyskaniu renty z tytułu zwiększonych potrzeb czy renty z tytułu utraty widoków na przyszłość
  • pomożemy w zabezpieczeniu środków potrzebnych na koszty leczenia przed zakończeniem postępowania sądowego,
  • poprowadzimy postępowanie karne przeciwko sprawy wypadku

FAQ

Wypadki komunikacyjne

  • Jak długo można dochodzić roszczeń odszkodowawczych w związku z wypadkiem?

    Termin , w którym można dochodzić roszczeń odszkodowawczych w wielu sytuacjach wynosi nawet 20 lat od daty zdarzenia. Ustalenie w każdej sprawie terminu, w którym można dochodzić roszczeń zależy od wielu czynników. Jeżeli nawet masz podstawy sądzić, że Twoje roszczenia uległy przedawnieniu, warto skonsultować tą kwestię z Kancelarią . Często bowiem okazuje się, że mimo upływu długiego okresu czasu np. 10 czy 15 lat od daty zdarzenia , nadal jest możliwość skutecznego dochodzenia tych roszczeń.

  • Jakich roszczeń można dochodzić?

    Osoby poszkodowane w wypadku na skutek pogorszenia stanu zdrowia mogą dochodzić niżej wskazanych roszczeń odszkodowawczych:

     

    Osoby, które doznały uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku :

    • Zadośćuczynienia za krzywdę przejawiającą się w fizycznym i psychicznym cierpieniu
    • Zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji
    • Zwrotu kosztów opieki
    • zwrotu utraconych dochodów
    • zwrotu zakupu leków, protez i innych niezbędnych rzeczy w procesie leczenia
    • zwrotu kosztów przygotowania do nowego zawodu
    • renty z tytułu zwiększonych potrzeb (np. z powodu kosztów leczenia, kosztów opieki, rehabilitacji , dojazdów do placówek medycznych i innych)
    • renty z tytułu utraty widoków na przyszłość (np. gdy osoba Poszkodowana nie może wykonywać pracy zarobkowej lub w innym zakresie niż przed wypadkiem)
    • zwrotu kosztów odpowiadającym wartości rzeczy, które uległy zniszczeniu podczas wypadku

    Osoby, które straciły kogoś bliskiego w wyniku wypadku:

    • Zadośćuczynienie za krzywdę w związku ze śmiercią osoby bliskiej
    • Odszkodowania z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej i materialnej
    • Renty odszkodowawczej

  • Kto ma możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w związku z wypadkiem?

    Osoba, która w wyniku uczestnictwa w wypadku samochodowym jako pieszy, pasażer czy kierowca i doznała obrażeń ciała a nie została uznana za sprawcę wypadku może dochodzić szeroko pojętych roszczeń odszkodowawczych z OC sprawcy wypadku. Możliwość taką mają również bliscy osoby, która zmarła w wyniku obrażeń doznanych w wypadku, jeżeli osoba ta była sprawcą wypadku.
    Dochodzenie roszczeń jest również możliwe w przypadku, gdy pojazd sprawcy wypadku nie był ubezpieczony.