Kto przetwarza Państwa dane osobowe?

Współdministratorami (zwanymi dalej także „ZPZ Legal”) Państwa danych osobowych są: Dagmara Szyguła-Żuchowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ZPZ LEGAL Kancelaria Radcy Prawnego Dagmara Szyguła-Żuchowska z siedzibą w Dobrzykowicach, adres: ul. Lazurowa 57, 55-002 Dobrzykowice; Aleksandra Otok-Zagajewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ZPZ LEGAL Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Otok-Zagajewska z siedzibą we Wrocławiu, adres: pl. Wolności 7, lok. 501, 50-071 Wrocław; Adriana Abelec-Piątkowska  prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ZPZ LEGAL Kancelaria Radcy Prawnego Adriana Abelec-Piątkowska z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zwycięska 14e/1 lok. 5, 53-033 Wrocław – adres korespondencyjny Współdministratorów: pl. Wolności 7, lok. 501, 50-071 Wrocław, kancelaria@zpzlegal.pl.

 

Współadministrowanie

W związku ze współpracą w zakresie świadczenia usług prawnych, Współadministratorzy zawarli umowę o współadministrowanie, w ramach której uzgodnili zakres swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO. W szczególności uzgodniłyśmy, że każda z nas jest odpowiedzialna za wypełnianie obowiązków informacyjnych wobec osoby, od której dane pozyskała oraz za umożliwienie takiej osobie wykonywania praw wynikających z RODO, o których informujemy Państwa poniżej. Niezależnie od tego ustalenia, możecie Państwo wykonywać swoje prawa wobec każdego ze Współadministratorów oraz kierować swoje żądania, wnioski, czy zapytania, na nasz wspólny adres kontaktowy: kancelaria@zpzlegal.pl.

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie i w celu:

 1. zawarcia i wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (np. w sytuacji, kiedy podajecie Państwo swoje dane osobowe kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej i prosząc o przedstawienie oferty) – na tej podstawie przetwarzane są tzw. dane zwykłe (imię i nazwisko, dane adresowe, kontaktowe); 
 2. wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, której przedmiotem są konsultacje, opinia prawna, prowadzenie postępowania sądowego, czy też inna usługa prawna dotyczącą spraw dotyczących stanu zdrowia i procesu leczenia – tzw. szczególne kategorie danych, jakim są dane dotyczące stanu zdrowia, przetwarzane są na podstawie Państwa wyraźnej zgody; zgoda wyrażana może być poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola zgody zamieszczonego pod formularzem kontaktowym, przesłania wymaganej treści zgody na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej;
 3. udzielenia odwiedzi na zadane pytanie – kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej/formularzy kontaktowych dostępnych na stronach www prowadzonych przez ZPZ Legal, w celu innym niż zawarcie umowy, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez ZPZ Legal podanych danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie; zgoda wyrażana jest bądź poprzez samo wysłanie wiadomości zawierającej dane osobowe, bądź – w przypadku szczególnych kategorii danych, tj. danych dotyczących stanu zdrowia (podawanych przez Państwa podczas kontaktu w sprawach dotyczących stanu zdrowia i procesu leczenia), zgoda wyrażana może być poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola zgody zamieszczonego pod formularzem kontaktowym, przesłanie wymaganej treści zgody na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej;
 4. wypełniania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Współadministratorów,
  w tym marketingu bezpośredniego własnych usług;
 5. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 6. wykonania obowiązków prawnych, np. wystawienia faktury;
 7. na podstawie zgody (i w razie jej wyrażenia) – w celu wskazanym w treści udzielonej zgody;
 8. w celu realizacji procesu rekrutacji (jeżeli w odpowiedzi na ogłoszenie lub z własnej inicjatywy będziecie Państwo aplikować o pracę w kancelarii):
  1. na podstawie art. 221 § 1 kodeksu pracy – dane kandydatów do pracy wskazane w powołanym przepisie,
  2. na podstawie zgody:
   1. kandydat do pracy może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez nas zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych danych osobowych, wykraczających poza zakres danych wskazanych w art. 221 § 1 kodeksu pracy, w celu realizacji procesu rekrutacji,
   2. kandydat do pracy może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez nas danych osobowych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

 

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości zawarcia i wykonania umowy, przeprowadzenia procesu rekrutacji lub udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

 

Dane osobowe otrzymane od innego podmiotu?

Państwa dane osobowe możemy w pewnych wypadkach otrzymać nie bezpośrednio od Państwa, ale od innego podmiotu. Dzieje się tak przykładowo, kiedy Państwa dane kontaktowe przekazuje nam Państwa pracodawca (jako osoby do kontaktu / osoby odpowiedzialnej za realizację łączącej nas z Państwa pracodawcą umowy). Wówczas takie dane przetwarzamy jedynie w celu (i na podstawie) wynikającym z naszych prawnie uzasadnionych interesów – właśnie w celu kontaktu z osobą wskazaną jako odpowiedzialna za wykonanie umowy i/lub do kontaktu w sprawie realizacji umowy.

 

Czy potrzebna nam Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych?

W sytuacjach wskazanych powyżej, tj. w oparciu o wyszczególnione podstawy prawne, i we wskazanych celach,  możemy przetwarzać Państwa dane osobowe bez konieczności uzyskiwania zgody. Chcąc wykorzystać dane w innych celach, np. w celu przesyłania Państwu ofert handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, musimy poprosić Państwa o zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Udzielenie zgody jest zawsze dobrowolne, a w razie jej udzielenia – dane osobowe przetwarzane będą jednie w celu wskazanym w treści zgody. Zgoda może być w dowolnym momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed cofnięciem. Zgodę można cofnąć przesyłając stosowną informację na adres mailowy: kancelaria@zpzlegal.pl.

 

Czy przekazujemy komuś Państwa dane osobowe?

Co do zasady – nikomu nie udostępniamy Państwa danych osobowych. Dane osobowe w drodze umowy powierzamy do przetwarzania naszym podwykonawcom (w szczególności doradcom podatkowym, specjalistom ds. zabezpieczeń systemów informatycznych), z których usług korzystamy w celu wykonania na Państwa rzecz usługi, a także podmiotom, z których usług korzystamy w związku przetwarzaniem danych (w szczególności dostawcom usług IT oraz usług księgowych) – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług (przykładowo – wystawiając Państwu fakturę, musimy przekazać ją do rozliczenia do naszego biura rachunkowego, i w ten sposób powierzamy podmiotowi świadczącemu nam usługi księgowe Państwa dane – zawarte na fakturze – do przetwarzania).

 

Profilowanie

Dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Co do zasady, dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usługi oraz po jej zakończeniu – przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (np. wystawienia i przechowywania faktury)  – zgodny z przepisami prawa. Dane osobowe otrzymane do kontaktu / do realizacji umowy od Państwa pracodawców,  będą przechowywane przez okres współpracy pomiędzy stronami. W niektórych przypadkach, będziemy przechowywać dane krócej:

 1. w przypadku przetwarzania danych jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie – dane będą usuwane (wraz z korespondencją mailową) po upływie 6 miesięcy od udzielenia odpowiedzi na pytanie/ostatniego kontaktu z potencjalnym klientem; 
 2. w przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody – dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia tej zgody;
 3. w przypadku przetwarzania danych w procesie rekrutacji – dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji oraz przez 6 miesięcy po jego zakończeniu; w przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych  – do czasu cofnięcia tej zgody, nie dłużej niż przez okres 5 lat.

 

Przysługujące Państwu uprawnienia

Macie Państwo prawo żądania od nas: dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO); przysługujące uprawnienia można wykonać przesyłając stosowną informację na adres mailowy: kancelaria@zpzlegal.pl.

Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznacie, iż przetwarzanie dotyczących Was danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Prawo wniesienia sprzeciwu

Macie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: wobec (i w razie) przetwarzania danych osobowych opartego na wypełnianiu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wspóladministratorów  – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją; wobec (i w razie) przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego – w dowolnym momencie. Możecie Państwo wnieść sprzeciw przesyłając stosowną informację na adres mailowy: kancelaria@zpzlegal.pl.