Dosłownie przed chwilą (07.12.2023 r.) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w sprawie C-140/22 i orzekł, że w przypadku nieważności umowy kredytu hipotecznego z powodu nieuczciwych warunków, konsument nie jest zobowiązany do składania formalnego oświadczenia przed sądem, aby skorzystać z ochrony przewidzianej w dyrektywie Rady 93/13. To znaczy, że odsetki ustawowe za opóźnienie powinny być liczone od daty wezwania banku do zapłaty lub od daty złożenia pozwu, a nie – jak chciały banki – od złożenia oświadczenia, o którym mowa powyżej przez kredytobiorcę.

Inne ważne punkty wyroku:

  1. bankowi nie należą się odsetki, które by otrzymał gdyby umowa pozostawała w mocy: TSUE orzekł, że rekompensata żądana przez konsumenta nie może być pomniejszona o równowartość odsetek, które bank otrzymałby, gdyby umowa pozostała w mocy.
  2. bankowi nie należą się odsetki kapitałowe od wypłaconej kwoty kredytu: w wyroku stwierdzono, że bank nie może domagać się od konsumenta odsetek kapitałowych od udostępnionego kredytu.

Masz pytania – zapraszamy do kontaktu. Pamiętaj, że pomimo fali korzystnych rozstrzygnięć, każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnej oceny i weryfikacji.