Start -up’y – tworzenie podmiotów gospodarczych „pod klucz”, w tym:

– dobór odpowiedniego rodzaju spółki, struktury organizacyjnej, rozwiązań podatkowych
i ubezpieczeniowych (ZUS),
– opracowanie projektów umów i innych niezbędnych dokumentów wewnętrznych

  • doradztwo prawne w bieżącym prowadzeniu działalności spółek – z uwzględnieniem specyfiki branży oraz aspektów podatkowych
  • doradztwo przy zmianach umów spółek, statutów
  • doradztwo przy zbywaniu i nabywaniu udziałów i/lub akcji, zbywaniu przedsiębiorstwa
  • obsługa prawna zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy, posiedzeń zarządów i rad nadzorczych
  • audyty prawne spółek z uwzględnieniem specyfiki danej branży (raporty typu due diligence)
  • doradztwo prawne dotyczące zakończenia działalności spółki, zmiany składu osobowego wspólników
  • wsparcie w procesie likwidacji spółki, wykreślenia podmiotu z właściwych rejestrów
  • doradztwo w sytuacjach spornych w spółce z udziałem organów, wspólników etc. – reprezentowanie w postępowaniach polubownych, sądowych, arbitrażowych
  • doradztwo w sporach wspólników.

FAQ

Prawo spółek i sprawy korporacyjne