• reprezentacja zarówno w postępowaniu przedsądowym jak i sądowym w sporach z pracownikami, ZUS i innymi instytucjami w sprawach dotyczących w szczególności:
  – ustalenia istnienia stosunku pracy
  – wypadków przy pracy
  – umów o zakazie konkurencji
  – kar porządkowych i świadectw pracy
  – szeroko pojętych roszczeń pracowniczych
  – odpraw i nagród jubileuszowych
 • kompleksowe doradztwo z zakresu prawa pracy – z uwzględnieniem specyfiki branży medycznej (VAT, czas pracy, kontrakty)
 • tworzenie umów z pracownikami (w tym także z osobami wykonującymi zawody medyczne)
 • doradztwo, tworzenie procedur i dokumentów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, wynagradzania i inne)

FAQ

 • Kto ustala zasady wypłaty nagrody jubileuszowej?

  Ustawa określa jedynie wysokość przysługującej pracownikowi nagrody jubileuszowej oraz terminy jej wypłaty, co do szczegółów zasad ich obliczania i wypłacania odsyła w art. 64 u.dz.l. do przepisów o wynagrodzeniu obowiązujących u danego pracodawcy, czyli do układu zbiorowego pracy lub regulaminu wynagradzania. Tak więc ustawa o działalności leczniczej dała pracodawcy swobodę w określeniu szczegółowych zasad przyznawania nagrody jubileuszowej, a jednocześnie nałożyła obowiązek dokładnego uregulowania tych kwestii.

  Pracownik szpitala, który działa w formie jednostki budżetowej nabywa prawo do odprawy w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia art. 9 ust. 8 rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260) po 40 latach pracy, przy czym zgodnie z regulacją zawartą w tym rozporządzeniu, w razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem pracownika na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę, pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

  Pracodawca, który nie ma statusu jednostki budżetowej, nie ma obowiązku wypłaty nagrody jubileuszowej  w wysokości przed upływem przewidzianego w ustawie okresu pracy, ma natomiast możliwość zastosowania regulacji, która obowiązuje pracodawcę działającego w formie jednostki budżetowej, z uwagi na to, że to pracodawca ustala zasady  wypłaty nagrody jubileuszowej w tym przypadku.  

 • Kiedy pracodawca musi wypłacić pracownikowi szpitala nagrodę jubileuszową? Kto ustala zasady wypłaty nagrody jubileuszowej?

  Pracownicy samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej należą do grupy, której prawo do nagrody jubileuszowej gwarantuje ustawa. Zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej– dalej u.dz.l, za długoletnią pracę pracownikowi przysługują nagrody jubileuszowe w wysokości:

  1. 75% miesięcznego wynagrodzenia – po 20 latach pracy;
  2. 100% miesięcznego wynagrodzenia – po 25 latach pracy;
  3. 150% miesięcznego wynagrodzenia – po 30 latach pracy;
  4. 200% miesięcznego wynagrodzenia – po 35 latach pracy;
  5. 300% miesięcznego wynagrodzenia – po 40 latach pracy.