• doradztwo w transakcjach zbywania/nabywania nieruchomości zarówno prywatnych,
  jak i komercyjnych, w tym:
  – badanie stanu prawnego nieruchomości (due diligence),
  – negocjowanie warunków zbycia/nabycia nieruchomości oraz opracowanie lub opiniowanie projektów umów i innych niezbędnych dokumentów,
  – doradztwo w doborze najbardziej optymalnych prawnie i podatkowo sposobów nabycia nieruchomości
 • doradztwo i wsparcie klienta w negocjowaniu umów dotyczących finansowania nabycia nieruchomości (w tym w szczególności na etapie ustalania warunków finansowania (tzw. term sheet), doradztwo w zakresie przygotowania niezbędnej dokumentacji korporacyjnej, ustanowienia zabezpieczeń etc.)
 • wsparcie klientów w negocjowaniu umów najmu lub dzierżawy, opracowywanie projektów tych umów lub ich opiniowanie,
 • opracowywanie lub opiniowanie umów o zarządzenie nieruchomościami, umów zawieranych między współwłaścicielami
 • doradztwo w zakresie wydzielenia nieruchomości ze spółki
 • doradztwo w zakresie prawnie i podatkowo optymalnych form wykorzystania nieruchomości
  w ramach prowadzonej przez klienta działalności
 • reprezentowanie klientów w sprawach dotyczących uzgodnienia treści księgi wieczystej oraz
  w procesach o zasiedzenie
 • reprezentowanie klientów na drodze polubownej lub sądowej w innych sprawach związanych
  z nieruchomościami (m.in. dotyczących umów sprzedaży nieruchomości, wad, umów najmu, zniesienia współwłasności, odszkodowania z tyt. bezumownego korzystania z nieruchomości etc.).