Jeżeli …

 • przydarzył Ci się wypadek przy pracy, w drodze do pracy lub w drodze z pracy
 • jeżeli pracodawca lub ZUS nie uznają wypadku, któremu uległeś za wypadek przy pracy
 • jeżeli pracodawca nie chce Ci zapłacić odszkodowania uzupełniającego w związku z wypadkiem przy pracy lub zaniża jego wartość
 • w wyniku wypadku przy pracy nastąpił zgon bliskiej Ci osoby
 • masz inne pytania związane z możliwością dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w związku wypadkiem

– ta usługa adresowana jest do Ciebie

 

W czym możemy Ci pomóc?

 • w przystępnej formie udzielimy niezbędnych informacji
 • pomożemy w weryfikacji protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
 • pomożemy ustalić czy Twój pracodawca ponosi winę za Twój wypadek przy pracy
 • poprowadzimy postępowanie o ustalenie zdarzenia za wypadek przy pracy i wypłatę jednorazowego odszkodowania (ZUS) oraz pozostałych roszczeń odszkodowawczych względem
 • pracodawcy
 • pomożemy w uzyskaniu środków na koszty leczenia, rehabilitacji, koszty opieki
 • pomożemy w uzyskaniu renty z tytułu zwiększonych potrzeb czy renty z tytułu utraty widoków na przyszłość
 • pomożemy w zabezpieczeniu środków potrzebnych na koszty leczenia przed zakończeniem postępowania sądowego,

FAQ

 • Czy pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy może dochodzić innych roszczeń odszkodowawczych niż jednorazowe odszkodowanie z ZUS?

  Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy może dochodzić uzupełniającego odszkodowania od pracodawcy, jeżeli wypłacone przez ZUS odszkodowanie nie zrekompensuje mu całej szkody, której doznał. Roszczeń od pracodawcy można się domagać dopiero po wydaniu przez ZUS decyzji o przyznaniu jednorazowego odszkodowania.

 • Jakie korzyści ma pracownik, jeżeli wypadek, któremu uległ zostanie uznany za „wypadek przy pracy”?

  Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy przysługuje prawo do zasiłku chorobowego płatnego w wysokości 100% podstawy wymiaru tego zasiłku

  Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy i doznał w związku z tym uszczerbku na zdrowiu przysługuje jednorazowe odszkodowanie z ZUS. Wysokość przedmiotowego odszkodowania jest zryczałtowana i wynosi :

  W okresie od 1 kwietnia 2019r. do 31 marca 2020 r. :

  • 917 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu
  • 917 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych;
  • 16 048 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego;
  • 16 048 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty;
  • 82 531 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;
  • 41 265 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko;
  • 82 531 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 16 048 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci;
  • 82 531 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 16 048 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko;
  • 16 048 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom;
  • 41 265 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 16 048 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego.
 • Co to jest wypadek przy pracy?

  Definicja wypadku przy pracy zawarta jest w art. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych . Zgodnie z jest treścią

  „Art.  3.  1.  Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:
  1) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
  2) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia
  3) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.”

  Z powyższego wynika, że muszą zostać spełnione łącznie pewne przesłanki, by dany wypadek mógł zostać uznany za wypadek przy pracy. Nie każde zdarzenie będzie bowiem można nazwać wypadkiem przy pracy, pomimo, że wystąpi ono podczas pracy i w miejscu pracy. Wydawałoby się pozornie, że skoro z przepisów jasno wynika, kiedy dane zdarzenie będzie miało cechy wypadku przy pracy, to jednak w praktyce ustalenie czy mamy do czynienia z wypadkiem przy pracy niekiedy jest bardzo problematyczne. Powszechnie wiadomo, że toczy się wiele postępowań w sądzie właśnie o ustalenie, czy dane zdarzenie jest wypadkiem przy pracy, czy też nim nie jest. Najwięcej problemów dotyczy jednej z koniecznych przesłanek – przyczyny zewnętrznej wypadku. Brak bowiem jednej z przesłanek może przesądzić o tym, że dane zdarzenie nie zostanie uznane za wypadek przy pracy .