Kompleksowe doradztwo na etapie planowania sukcesji oraz wdrożenie opracowanej strategii,
a w tym:

 • analiza obecnej sytuacji prawnej podmiotu i podmiotów powiązanych pod kątem możliwości dalszego istnienia i zapewnienia ciągłości funkcjonowania firmy
  w sytuacjach dotyczących właściciela lub jednego ze współwłaścicieli (takich jak śmierć lub inna przeszkoda czasowo uniemożliwiająca działanie);
 • opracowanie planu sukcesji dostosowanego do indywidualnych potrzeb i planów strategicznych firmy (takich jak np. chęć formalnego zaangażowania w sprawy firmy poszczególnych osób, wejście firmy na giełdę, docelowa sprzedaż), z uwzględnieniem aspektów podatkowych;
 • utworzenie niezbędnych struktur (powołanie spółki/spółek, przekształcenie, podział lub połączenie istniejących podmiotów), dokonanie zmian w treści obowiązujących umów spółek – wszystko na potrzeby realizacji przyjętych założeń;
 • przygotowanie wszelkich innych dokumentów niezbędnych dla wdrożenia przyjętego planu sukcesji, w tym m.in. umów, porozumień wspólników, porozumień spadkobierców, pełnomocnictw;
 • przygotowanie testamentów właścicieli firmy oraz członków rodziny (skorelowane z założeniami planu sukcesji) i uwzględniające przykładowo takie narzędzia jak zapisy, zapisy windykacyjne, polecenia czy podstawienia.
 • przeprowadzenie postępowań spadkowych i podziału spadku z uwzględnieniem spłat, rozliczeń i zachowków.

FAQ

 • Zawarłam z mężem umowę o rozdzielność majątkową. Czy mąż odziedziczy moją firmę po mojej śmierci?

  Jest to jedno z częściej zadawanych przez przedsiębiorców pytań. Wielokrotnie klienci są zaskoczeni, że ustanowiona przez nich rozdzielność majątkowa małżeńska nie „zadziała” po śmierci. Zawierając umowę o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej, zabezpieczamy swój majątek (tut. firmę) wyłącznie na okoliczność sytuacji „inter vivos” czyli zachodzących za naszego życia, np. na wypadek rozwodu. W takim przypadku, jak najbardziej, ustanowiona rozdzielność odniesie zamierzony skutek. Jednakże w przypadku śmierci
  i spadkobrania, samo zawarcie takiej umowy nie będzie miało już żadnego znaczenia. W tym przypadku zastosowanie znajdą zasady ogólne dotyczące dziedziczenia i to one mają pierwszeństwo, a zgodnie z zasadami ogólnymi dziedziczenia ustawowego małżonek będzie dziedziczył po zmarłym przedsiębiorcy. Do spadku wejdzie zaś cały majątek przedsiębiorcy, który stanowił za jego życia majątek osobisty przedsiębiorcy. Jeśli zatem, intencją przedsiębiorcy jest przekazanie swojej firmy po śmierci w inne ręce niż ręce małżonka, sama umowa o ustanowieniu rozdzielności majątkowej nie wystarczy. I w takim przypadku bardzo pomocny okazuje się właśnie plan sukcesji. W ramach takiego planu sukcesji, dzięki połączeniu w odpowiedni sposób kilku instrumentów prawnych, możliwe będzie osiągnięcie zamierzonego przez przedsiębiorcę celu.

 • O co tak naprawdę chodzi w Planie Sukcesji?

  Sukcesja, choć w pierwszej chwili kojarzona jest najczęściej z planem przekazania firmy np. dzieciom, stanowi w praktyce proces o wiele bardziej złożony i wielowymiarowy. Sukcesja jest obecnie istotnym elementem zarządzania ryzykiem operacyjnym w firmie. Przedsiębiorca, podejmując decyzję o przeprowadzeniu audytu pod kątem planu sukcesji, będzie musiał zadać sobie wiele pytań, pozornie ze sobą niezwiązanych. W efekcie jednak stworzy to kompletny obraz i przyczyni się także do usystematyzowania przyjętych celów strategicznych. I tak, przedsiębiorca przystępując do ustalenia własnego, indywidualnego planu sukcesji musi odpowiedzieć sobie co najmniej na następujące pytania:

  • czy ryzyko związane z prowadzoną przeze mnie działalnością dotyka również mojego majątku prywatnego ? Czy właściwie oddzieliłem mój majątek prywatny od majątku firmowego?
  • czy moja firma w swojej obecnej strukturze jest przygotowana na zdarzenia nagłe dotyczące współwłaściciela/ współwłaścicieli firmy (przykładowo śmierć lub inna przeszkoda, która uniemożliwiłaby czasowo moje działanie) ?
  • czy i na jakich zasadach chciałbym (lub też nie) zaangażować w sprawy firmy poszczególnych członków rodziny lub też związać z firmą na dłużej kluczowych współpracowników ?
  • czy moja firma ma zostać docelowo przekazana następnemu pokoleniu ?
  • czy planuję dalszy rozwój i pozyskiwanie kapitału np. poprzez otwarcie się na inwestorów zewnętrznych ?
  • jak na moją firmę wpływa moja aktualna sytuacja rodzinna lub sytuacja rodzinna mojego wspólnika (np. posiadany przeze mnie lub mojego wspólnika ustrój majątkowy małżeński, śmierć mojego małżonka, rozwód mój lub mojego wspólnika, podział majątku etc.) ?
  • czy chciałbym zapobiec zdarzeniom, które mogą mieć niepożądane skutki dla firmy i na jak duże zmiany jestem w związku z tym gotowy ?