2019.10.07

Co to jest wypadek przy pracy?

Definicja wypadku przy pracy zawarta jest w art. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych . Zgodnie z jest treścią

„Art.  3.  1.  Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:
1) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
2) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia
3) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.”

Z powyższego wynika, że muszą zostać spełnione łącznie pewne przesłanki, by dany wypadek mógł zostać uznany za wypadek przy pracy. Nie każde zdarzenie będzie bowiem można nazwać wypadkiem przy pracy, pomimo, że wystąpi ono podczas pracy i w miejscu pracy. Wydawałoby się pozornie, że skoro z przepisów jasno wynika, kiedy dane zdarzenie będzie miało cechy wypadku przy pracy, to jednak w praktyce ustalenie czy mamy do czynienia z wypadkiem przy pracy niekiedy jest bardzo problematyczne. Powszechnie wiadomo, że toczy się wiele postępowań w sądzie właśnie o ustalenie, czy dane zdarzenie jest wypadkiem przy pracy, czy też nim nie jest. Najwięcej problemów dotyczy jednej z koniecznych przesłanek – przyczyny zewnętrznej wypadku. Brak bowiem jednej z przesłanek może przesądzić o tym, że dane zdarzenie nie zostanie uznane za wypadek przy pracy .