2019.10.07

Czym jest umowa majątkowa małżeńska?

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy prawa (czyli automatycznie) tzw. wspólność majątkowa (wspólność ustawowa). Jednak małżonkowie mogą zmienić tą zasadę. Przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego, wspólność ustawową można bowiem rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków. Umowa taka może także poprzedzać zawarcie małżeństwa.

Można zatem rozszerzyć wspólność ustawową i objąć nią składniki wchodzące do majątków osobistych małżonków. Można także umownie ustanowić rozdzielność majątkową, co oznacza, że każdy z małżonków będzie posiadał jedynie majątek osobisty i nie będzie istniał majątek wspólny. Każdy z małżonków zachowa w majątku osobistym zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy, jak i majątek nabyty później. I wreszcie – można ustanowić tzw. rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków, która, ujmując rzecz w dużym skrócie, polega na tym, że po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonek, którego dorobek jest mniejszy niż dorobek drugiego małżonka, może żądać wyrównania dorobków przez zapłatę lub przeniesienie prawa.

Wybór odpowiedniego ustroju majątkowego małżeńskiego to zawsze sprawa indywidualna. Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z kancelarią.